Data: pengeluaran sgp

Pemain Madrid Dukung Binitez

Pemain Madrid Dukung Binitez Berita Bola - Bèk Rèal Madrid, Marcèlo, mèngatakan pèmain Los Blancos tètap mèndukung Rafaèl Bènitèz yang tèrancam dipècat mènyusul hasil sèri kontra València di Stadion Mèstalla, Sènin (4/1/2016) dini hari